Sunday, May 2, 2010

Why is necessary to vehicle safety belts? چرا بستن كمربند ايمني خودرو لازم است؟


Why is necessary to vehicle safety belts?
چرا بستن كمربند ايمني خودرو لازم است؟

چرا بستن كمربند ايمني خودرو لازم است؟

وقتي اتومبيلي با سرعت هشتاد کيلومتر در ساعت به مانعي برخورد مي‌کند:

در 2 صدم ثانيه: سپر در هم مي‌شکند. اتومبيل فشاري برابر سي برابر وزن خود را تحمل مي‌کند.
در 4 صدم ثانيه: راننده و سرنشينان هر کدام با فشاري در حدود 2 تن به جلو پرتاب مي‌شوند.
در 5 صدم ثانيه: بدن راننده با همان نيروي 2 تني با فرمان اتومبيل برخورد مي‌کند.
در 7 صدم ثانيه: سرنشين جلوئي به داشبورد مي خورد

در 9 صدم ثانيه: سر سرنشينان به شيشه اتومبيل برخورد مي‌کند

در يک دهم ثانيه: سرنشينان عقب نيز به سرنشينان جلو مي‌پيوندند!

يادتان باشد که هنوز 90 درصد ثانيه اول باقي مانده....


کمربند ايمني را ببنديد چه در جلو نشسته‌ايد و چه در عقب ماشين، چه در مسافت‌هاي کوتاه درون شهري، و چه در مسافرت‌هاي بلند جاده‌اي.

وظيفه انساني ما حكم مي كند به دوستانتان نيز اطلاع رساني كنيم

Best Regard

Mohsen Moossavi محسن موسوی زاده

Mashhad Tourism گردشگری مشهد