Wednesday, April 28, 2010

مــــفاهـیم ناب

مــــفاهـیم ناب
----مــــفاهـیــــــــــــم ناب


عشق


سوگمعصومیت

معصومیتجدایی

جداییرنجشفقت


دوستیشکیبایی


غربتنجاتبهترین دوستها
خدایی


زندگی این نیست که صبر کنیم طوفان بگذره

زندگی اینه که یاد بگیریم چطور زیر بارون

برقصیم