Tuesday, April 20, 2010

شاهنامه فردوسی و دوری ایرانیان از ان

شاهنامه فردوسی و دوری ایرانیان از ان

روزی از حسنین هیکل ؛ فرزانه بزرگ نام مصری پرسیدند : چرا شما مصریان با آن

پیشینیه پر بار فرهنگی عرب زبان شدید ؟ شما که عرب نیستید ؛؛ گفت :
برای اینکه ما فردوسی نداشتیم

دوستان بیائید به فرزندان خود شاهنامه را یاد بدهیم....بیایید قصه های شاهنامه را بخوانیم...باور کنید اشو و پائولو کئولیو و خلیل جبران ادمهای بزرگی هستند ، اما آیا داستان شاهنامه را که به پارسی روان نوشته شده و در تمام کتاب فروشی های ایران موجود است را خوانده ایم ؟؟

خبر مهم : فردوسی قرن ما هنوز زنده است و در 78 سالگی به سر می برد....درست است....استاد بزرگ فریدون جنیدی....قدرش را بدانید ..ایشون شاهنامه شناس بزرگ ایرانی هستند...

در کتابهای درسی ایران مجموعا" یکصد بیت از شاهنامه ، به فرزندانمون آموخته نمی شود..ایا می دانید تمام دانشمندان دنیا شاهنامه را بزرگترین کتاب حماسی جهان می دانند؟؟ بیایید ریشه ای خود را دوست داشته باشیم...

فردوسی بزرگ می فرماید :

شود مردمی کیش و آئین ما/نگیرد خرد خرده بر دین ما
بیاریم آن آب رفته به جوی/مگر زان بیابیم باز آبروی

Best Regard

Mohsen Moossavi محسن موسوی زاده

Mashhad Tourism گردشگری مشهد